Stichting Sajaam

สินสมรส

สิทธิในสินสมรสเปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2018

สิทธิในสินสมรสเปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2018

การแต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ตามกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถเลือกเงื่อนไขได้ดังต่อไปนี้ แต่งงานแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน แต่งงานจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข   การสมรสก่อน 1 มกราคม 2018 ตามกฎหมายถ้าไม่มีการทำเอกสารลงทะเบียนใดๆ คุณได้: จดทะเบียนแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน มรดกและทรัพย์สินตกทอดจัดเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติที่มีร่วมกัน ในบางกรณีอาจเข้าการยกเว้น เช่นการรับมรดกจากผู้ให้ที่ได้มีการระบุชัดเจนในพินัยกรรม บริษัทของคุณเอง ตกเป็นทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องมีการแบ่งกัน กรณีที่มีการหย่าร้าง ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินจะหารครึ่งทั้งหมด   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2018  มีการจำกัดการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้: ทรัพย์สินและหนี้สินก่อนการแต่งงาน ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล มรดกและทรัพย์สินตกทอด ก่อนหรือหลังแต่งงานเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ให้มรดกสามารถระบุในพินัยกรรมได้ว่าคู่สมรสจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นๆหรือไม่ กิจการบริษัทของคุณก่อนการจดทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล กรณีการหย่าร้าง คู่สมรสจะหารครึ่งทรัพย์สินและหนี้สินในระยะเวลาหลังการจดทะเบียนเท่านั้น   การพิสูจน์หลักฐานของทรัพย์สินส่วนบุคคล ในกรณีของการหย่าร้าง คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่นใบแสดงการซื้อขาย…