Stichting Sajaam

volunteer

สมาคมสยามยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครทุกประเภท ท่านที่สนใจ กรุณากรอกความจำนง สนใจเป็นอาสาสมัครด้านล่าง กรุณากรอกให้ครบถ้วน 

ชื่อของคุณ (ต้องระบุ)

ที่อยู่ (ต้องระบุ)

โทรศัพท์ (ต้องระบุ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องระบุ)

หัวข้อ (ใส่ว่าอาสาสมัคร)

เพศ

อายุ

การศึกษา

กรุณาบอกเล่าความถนัดและประวัติสังเขบ

Leave a Reply