Stichting Sajaam

การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ และการใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

 

Lynn Wedding-ringหากจะหยิบยก สำนวนไทยๆ ที่ว่า ตกล่องปล่องชิ้น ซึ่งมีความหมายตาม พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน คือ การตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย  คงจะเข้ากันดีที่สุดกับบทความครั้งนี้ ที่ทางสมาคมจะหยิบยกมาบอกเล่าให้ทราบกัน

 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อตัดสินใจ จะตกล่องปล่องชิ้นกับใคร แล้ว มีทางเลือกอยู่ด้วยกัน  3 รูปแบบ คือ

 1. การจดทะเบียนสมรส หรือ การแต่งงาน  (Huwelijk  หรือ Trouwen )
 2. การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ (Geregistreerd partnerschap)
 3. การใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน  (Samenwonen)

 

บ้านเราการแต่งงาน ของคนไทยคือการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ตามประเพณีและอาจมีการจดทะเบียนสมรสไปด้วยเลยในวันเดียวกัน หรือ ในเวลาต่อมา แต่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การแต่งงานคือ การไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฏหมายที่อำเภอ ไม่ว่าจะเรียกว่า trouwen หรือ geregistered partnerschap  ต่างก็คือการจดทะเบียนแบบถูกต้องมีผลทางกฏหมายทั้งคู่  สามารถเรียกคู่ชีวิต ของเราได้ว่า สามี หรือ ภรรยา เต็มปากเต็มคำ ทางกฏหมาย

 

บางคนถึงแม้จะจัดพิธีแต่งงานมาจากเมืองไทย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่มีผลทางกฏหมายไม่ว่าจะที่ไทยและที่เนเธอร์แลนด์ เสมือนเราอยู่ด้วยกันเฉยๆ หรือที่คนที่นี่เรียกว่า samenwonen  นั่นเอง

 

ความแตกต่างของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในแบบต่างๆ

 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เค้ายอมรับที่ ชาย-หญิง หรือ ชายสองคน หรือ หญิงสองคน  จะแต่งงานกัน หรือจะจดทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์กัน หรือจะทำสัญญาข้อตกลงในการอยู่ด้วยกัน (samenlevingscontract) ได้ หรือแม้แต่คุณใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องมีพันธะทางกฏหมายก็ได้เช่นกัน

การแต่งงาน และการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์

การแต่งงานและการจดทะเบียนพาร์เนอร์มีความคล้ายกันอย่างมาก การจดทะเบียนทั้ง2 แบบนี้ ต่างก็มีผลทางกฏหมาย มีขั้นตอนการจดทะเบียนคล้ายกัน แต่ความแตกต่างก็มีเมื่อ คุณมีบุตรมาก่อน หรือมีบุตรร่วมกัน และเมื่อจดทะเบียนกันแล้ว คุณและคุ่ชิวีตของคุณจะร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินและสมบัติร่วมกันแบบ 50/50 ไปโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น สามารถจัดทำสัญญาแนบเงื่อนไขไปด้วยในการจดทะเบียน  ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนของการทำสัญญา ผู้เขียนยังไม่ขอกล่าวถึงน่ะค่ะ

ความแตกต่างของการแต่งงานและการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ คือ

 1. หากบุตรที่เกิดขึ้นในชายและหญิงที่จดทะเบียนสมรส หรือแต่งงานกัน คู่สมรสทั้งคู่จะเป็นพ่อและแม่ของเด็กที่เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  ถึงแม้ว่า ผู้ชาย จะไม่ได้เป็นพ่อทางชิวภาพ (biologische vader )ก็ตาม แต่สำหรับในคู่ที่จดทะเบียนพาร์ทเนอร์กัน ไม่เป็นเช่นนั้น
 2. สำหรับการหย่าร้างในคู่ที่จดทะเบียนพาร์ทเนอร์กัน ไม่จำเป็นต้องขอคำสั่งของศาล ทั้งนี้ทั้งคู่จะต้องยินยอมและต้องไม่มีบุตร ที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี ด้วยกันขณะหย่าร้าง จึงจะสามารถจบความสัมพันธ์และหย่าร้างกันได้นอกศาลนั่นเอง  แต่หากจดทะเบียนสมรส แต่งงานกันต้องส่งเรื่องยื่นต่อศาล ให้ศาลสั่งเท่านั้น
 3. การจดทะเบียนสมรส แต่งงานกัน ทั้งคู่ จะต้องกล่าวคำ “ตกลง”  (ja word) ยืนยัน แต่สำหรับการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์มิได้บังคับ

 

ความแตกต่างอีกอย่างคือ คนดัตช์ที่ผู้เขียนรู้จัก เล่าให้ฟังว่า ไม่อยากจัดงานเลี้ยง เชิญแขกมาร่วมแสดงความยินดี ไม่ต้องวางแผนการแต่งงาน สวมชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าว ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงิน ขอแค่จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ก็พอ เพราะคู่ของเธอยังไม่พร้อมด้านปัจจัยในการจัดงาน แต่เธอและเพื่อนชายของเธอ กำลังจะซื้อบ้านด้วยกัน จึงต้องการจดไว้เพื่อให้มีผลทางกฏหมาย และในบางคนที่เลือกการแต่งงานก็เพราะลูก

 

การใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน  (Samenwonen)

หากคุณยังไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนแต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ คุณก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ศึกษากัน ไปก่อน จนกว่าทั้งคู่จะพร้อม ระหว่างนี้คู่ของคุณก็สามารถทำสัญญาข้อตกลงในการอยู่ด้วยกัน (Samenlevingscontract) เพื่อระบุข้อตกลงในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในบ้านใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ,ใครมีสิทธิในบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ร่วมกัน หรือ ใครคือเจ้าของทรัพย์สินใดๆอย่างชัดเจนเป็นต้น ซึ่งในการทำสัญญาขึ้นมาแบบนี้ สามารถร่างกันเองได้ ไม่จำเป็นต้องจัดทำโดยทนาย แต่ในบางกรณีจำเป็นต้องให้ทนายดำเนินการให้ เพราะเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่สาม เช่น คุณต้องการทำสัญญาเพื่อรับเงินเกษียณ เงินบำนาญ ของคู่ของคุณ อันนี้ต้องไปพบทนายเพื่อจัดทำเอกสาร

 

เงื่อนไขสำคัญในการจดทะเบียนสมรส หรือ การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์

 • คุณและคู่สมรสของคุณ ต้องโสด และไม่ได้มีการจดทะเบียนกับบุคคลอื่นอยู่
 • คุณและคู่สมรสของคุณ ต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี
 • หากคุณหรือคู่สมรสของคุณ อยู่ภายใต้สถานะ curatele  จะต้องได้รับอนุญาตจาก  curator เสียก่อน จึงจะสามารถขอจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ได้
 •  คุณและคู่สมรสของคุณ ต้องไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
 • การจดทะเบียนกับคู่สมรสต่างชาติ หรือคุณอาศัยอยู่นอกประเทศเนเธอร์แลนด์
  •  หากคุณและคุ่สมรสของคุณไม่ได้เป็นคนเนเธอร์แลนด์ คุณหรือคู่สมรมรส อย่างน้อย  1 คนต้องอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
  • หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณหรือคู่สมรสของคุณ อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นคนเนเธอร์แลนด์
  • หากคุณเป็นต่างชาติ และต้องการจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณต้องยังมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวคือ บัตรประชาชนของคุณยังมีผลเท่านั้น จึงจะสามารถขอจดทะเบียนสมรสได้

 

เงื่อนไขสำคัญในการทำสัญญาข้อตกลงในการอยู่ด้วยกัน (Samenlevingscontract)

 • คุณต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี
 • คุณต้องไม่อยู่ในสถานะ curatele
 • คุณต้องจัดทำสัญญาไปตามกฏของข้อกฏหมาย

คุณสามารถจัดทำสัญญาข้อตกลงในการอยู่ด้วยกันกับบุคคลได้มากกว่า1 คน พร้อมๆกัน

 

ขั้นตอนในการจดทะเบียสมรสและการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์

 • ยื่นคำร้อง เพื่อขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่พนักงานของเมืองที่คุณอยู่   และเอกสารสำคัญที่คุณต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ คือ ใบเกิด ใบรับรองโสด เป็นต้น
 • ใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 สัปดาห์หลังจากคุณยื่นคำร้องขอจดทะเบียน ทางเจ้าหน้าที่พนักงานจึงจะยืนยันว่าคุณสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่แล้วจึงสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ แต่ในบางกรณีก็มีข้อยกเว้นให้จดทะเบียนได้ก่อน ได้รับการยืนยัน เช่นคู่สมรสของคุณป่วยหนักมากและมีความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตในไม่ช้า
 • คุณจะต้องมีพยานในการจดทะเบียนของคุณ ขั้นต่ำ 2 คนและมากที่สุดไม่เกิน 4 คน พยานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและจะต้องให้ชื่อและที่อยู่ต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน
 • ในการจดทะเบียนสมรส เมื่อคุณยื่นคำร้องขอจดทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันจดทะเบียนสมรส และในวันนั้น คุณและคู่สมรสของคุณจะต้องมีการกล่าว คำยืนยัน ( ja word ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงาน แต่สำหรับการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ ไม่มีข้อบังคับให้กล่าว
 • ใบทะเบียนสมรสจะต้องมีการลงนามของคุณและคู่สมรสของคุณ รวมถึงพยาน และเจ้าหน้าที่พนักงาน จึงจะมีผลทางกฏหมายอย่างถูกต้อง
 • ในการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่อำเภอ แต่ในทุกๆอำเภอก็จะมีวันที่สามารถจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ได้ฟรีปลอดค่าธรรมเนียมเช่นกัน ลองสอบถามและตรวจสอบกับเมืองที่คุณอยู่
 • หลังจากจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานแล้ว คุณสามารถไปจัดพิธีทางศาสนาในโบสถ์ได้ เพื่อขอรับพรได้อีก แต่จะไม่จัดก็ได้ ไม่มีข้อบังคับ

 

ขั้นตอนการทำสัญญาข้อตกลงในการอยู่ด้วยกัน (Samenlevingscontract) สามารถเลือกทำได้เอง ไม่จำเป็นต้องให้สำนักงานทนายความดำเนินการให้ แต่อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่า หากต้องการเขียนข้อตกลงเพื่อรับเงินเกษียณ เงินบำนาญของคู่ของคุณ ขอรับสิทธิต่างๆแทนคู่ของคุณเมื่อเสียชีวิต จะต้องให้สำนักงานทนายความเป็นคนดำเนินการ

 

เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้ หากคุณจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันอย่างมีสิทธิถูกต้อง ให้ลองทำความเข้าใจ เงื่อนไข ความแตกต่าง และขั้นตอนต่างๆ  ยิ่งมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง รู้เรื่องแบบนี้ไว้ เผื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองในภายหน้า ในบทความหน้า เราจะเขียนภาคต่อ ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายของคู่สมรสในการจดทะเบียนรูปแบบต่างๆ รวมถึงสิทธิของบุตรที่มีร่วมกัน คอยติดตามอ่านกันนะคะ

หากต้องการพิมพ์บทความนี้ โปรดคลิก  131101_Trouwen gd en samenwonen

ข้อมูลจาก www. http://www.rijksoverheid.nl

14 thoughts on “การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ และการใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน

 1. Lina

  ต้องการขอคำแนะนำคะ
  ถ้ามีการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ การขอซื้อบ้านร่วมกันทำได้มั้ยคะ เพราะยังไม่ได้ MVV ในระหว่างนั้นเลยกังวลเรื่องการขอกู้ซื้อบ้านของแฟน

 2. Nitaya

  ขอคำแนะนำค่ะ…การจดทะเบียนสมรส เลือกทำได้ที่เดียว…ที่ไทยบ้านเราหรือที่เนเธอร์แลนด์บ้านแฟน…ใช่หรือเปล่าคะ…??? ขอยคุณค่ะ

  1. Stichting Sajaam Post author

   ใช่คะ ทำได้ทั้ง2ที่ แต่ถ้าจดที่อำเภอไทย ทะเบียนสมรสจะยังไม่รับรองตามกฏหมายดัตช์ ต้องนำไปแปล ประทับตรา และนำไปดำเนินการรับรองตามกฏหมายที่เนเธอร์แลนด์อีกที จึงจะสามารถรับสิทธิต่างๆตามกฏหมายดัตช์ได้นะคะ

 3. joy

  จดที่ไทยแต่ไม่ได้ส่งเรื่องไปที่เนเธอร์แลนด์ แต่งงานมา เกือบ 4 ปี แต่สามีมาเสียชีวิตที่เนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 17/8/2016 และพึ่งได้รับเอกา่รใบมรณะบัตรของสามี แบบนี้เราจะทำเรื่องขอเงินเงินบำนาญได้หรือไม่ค่ะ

  1. Stichting Sajaam Post author

   ปกติถ้าจดทะเบียนสมรสที่nl จะได้รับอัตโนมัติ กรณีของคุณ ทั้บียนสมรส อาจยังไม่ได้รับรองโดยกฏหมายเนเธอร์แลนด์ แนะนำให่ติดต่อหน่วยงาน svb โดยตรง เพราะมีหลายปัจจัย ในการพิจารณา เช่น สามีได้แจ้งกับทาง svb หรือยังว่าอาศัยอยู่กับคุณและอาศัยอยู่นอกประเทศ ติดต่อโดยตรงจะดีที่สุด ลองอ่านจากเวบของ svb และมีรายละเอียดให้ติดต่ออยู่ด้วยตามลิงค์นี้ https://www.svb.nl/int/en/aow/overlijden/iemand_overleden/index.jsp

 4. aree

  แต่งงาน จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับคนเนเธอร์แลนด์ ที่เขามีทะเบียนบ้านอยูประเทศไทย (สมุดเล่มเหลือง) ขณะนี้เราได้ไปซื้ออพาต์ทเมนท์ที่เนเธอร์แลนด์ อยากถามว่าดิฉันมีสิทธ์ในส่วนของอพาร์ตเมนท์หรือไม่ ซื้อในชื่อของแฟนค่ะ เคยไปดำเนินเรื่องขอจดทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์ เขาบอกว่าไม่ได้ เพราะแฟนดิฉันไม่ได้อาศัยอยู่เนเธอร์แลนด์แล้ว

  1. Soljustitae

   มีสิทธินะคะ จดที่ไทยมาแล้วก็ยิ่งมีสิทธิ 50 : 50 แนะนำให้เอาทะเบียนสมรสจากไทยรับรองที่เมืองเดนฮากด้วยนะคะ

 5. up2pu

  ขอสอบถามด้วยค่ะ คือจะไปจดทะเบียน Partnership กับแฟนที่เนเธอร์แลนด์อาทิตย์นี้ อยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนใช้นาสกุลตามสามี จะสามารถกลับมาไทยแล้วขอทำบัตรประชาชนกับ Passport เป็นนามสกุลสามีได้เลยไหมคะ

  1. Stichting Sajaam Post author

   การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ เป็นการเปลี่ยนสถานะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ถือว่าตามกฏหมายที่ไทย ยังไม่รับรองสถานภาพนี้ แนะนำให้ตรวจสอบกับทางการไทยโดยตรงจะดีที่สุด

 6. บี

  สามีเคยได้เงินบำนาญคนโสดพอจดทะเบียนกับเราเลยโดนหักเงินเหลือบำนาญแต่งงาน ตอนนี้เราหย่ากันแล้วแกจะกลับไปฮอลแลนด์ไม่ทราบว่าแกถามว่าแกกลับไปแล้วจะได้รับเงินบำนาญคนโสดเท่าเดิมอีกครั้งมั๊ยคะ
  ขอบคุณคะ

  1. Stichting Sajaam Post author

   ต้องให้สามี เช็คกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะ เพราะต้องแจ้งรายละเอียดส่วนตัวหลายอย่าง ซึ่งทางสมาคมไม่สามารถตอบแทนให้ได้คะ

 7. annie

  จดทะเบียนสมรสกับชาวดัตท์แต่ตอนนี้สามีอายุ 85 แล้วป่วยยุบ่อยครั้งถ้าเกิดเขาเสียชีวิตลง เราจะยังไม่เงินอีกมั้ยค่ะ หรือไม่ได้เลย

  1. Stichting Sajaam Post author

   เงินอะไรบ้างค่ะที่คุณได้รับอยู่ มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ รบกวนส่งอีเมลแจ้งเพิ่มเติมมาที่ soljustitae@gmail.com ดีกว่าคะ

Leave a Reply