Stichting Sajaam

การเลือก ประกันสุขภาพแบบชาวดัชท์

ประกันสุขภาพ อันเกี่ยวกับการดูแลพื้นฐานที่มาในแบบภาคบังคับ แบบรัฐช่วยครึ่ง เราจ่ายเองครึ่ง (ในความเป็นจริงขึ้นอยู่กับรายได้ของเรา)

โดยปกติ ประมาณกลางเดือน พย ของทุกปี ผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วจะได้รับ กรมธรรมประกันสุขภาพใหม่ สำหรับปีถัดไป (ทาง จม หรือ อีเมล์)  และหากว่าเราไม่ตอบรับ การประกันสุขภาพกับบริษัทนั้นๆจะต่อเองอัตโนมัติ.

หากเราต้องการเปลี่ยนบริษัทฯ ประกันสุขภาพใหม่ ควรต้องทำการศึกษาหาข้อมูลในช่วงเวลานี้ แจ้งขอทำประกันกับ บริษัทใหม่ พร้อมยกเลิก บริษัทเดิม  ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ราวเดือน พย ของทุกปี

อย่างที่ทราบกัน ค่าทำประกันสุขภาพของประเทศนี้มันแพงเหลือเกิน แม้จะเป็นแค่ตัวภาคบังคับ ดังนั้นหลักการเลือกประกันสุขภาพ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของเรา มากที่สุด

Photo:Pixabay

 

  1. หน่วยความต้องการพื้นฐาน อันนี้ รัฐบาล ได้เลือกมาให้เราแล้ว อันมีรายละเอียดด้านล่าง

2018 Basispakket Zorgverzekering

Soort zorg
ประเภทการรักษา
Toelichting
คำอธิบาย
Eigen risico
อยูในมูลค่าความเสี่ยง
Wettelijke eigen bijdrage
นอกเหนือแผนประกันพื้นฐาน
Huisarts
หมอบ้าน
Bezoek huisarts
เมื่อต้องไปพบหมอบ้าน
Nee
ไม่
Nee
ไม่
Tandarts
หมอฟัน
Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen
การตรวจ/รักษาฟัน สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และการเคลือบฟลูออไรด์ จนถึงอายุ 6 ปี หากมีฟันแท้ขึ้นแล้ว
Nee
ไม่
Nee
ไม่
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten
อายุเกิน 18 ปี เฉพาะผ่าฟันคุด เอ็กซเรย์ฟัน. >>อ่านเกี่ยวกับค่ารักษาฟันเพิ่มเติม
Ja
ใช่
Nee
ไม่
>>อ่านเกี่ยวกับค่ารักษาฟันเพิ่มเติม
Medisch specialist
การรักษาเฉพาะทาง
Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog
เมื่อต้องตรวจกับหมอเฉพาะทาง
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Ziekenhuis
การรักษาที่โรงพยาบาล
Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis
การรักษาโดยฉุกเฉิน โดย รพ หรือการรักษาที่มีการผ่าตัด หรือ เข้าพักเพื่อรักษาต่อเนื่องใน รพ
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Ziekenvervoer
การเดินทางเพื่อไปรักษา
Ambulancevervoer
โดยรถพยาบาล
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer
ขับรถหรือ ใช้บริการขนส่งมวลชน เพื่อการไปรักษา
Ja
ใช่
Ja
ใช่
Medicijnen
ยา
De meeste medicijnen
ยาที่ได้จากการสั่งจากหมอบ้าน/หมอเฉพาะทาง
Ja
ใช่
Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest
>>ตรวจสอบรายอะเอียดเพิ่มเติมไม่ ยกเว้นเราเลือกเอายาที่ราคาสูงกว่ายาตามที่จดทะเบียน
Bloedonderzoek
การตรวจเลือด
Bloed prikken via huisarts en medisch specialist
การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสาเหตุความเจ็บป่วยจากหมอบ้านหรือ พยาบาล
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
การรักษาทางจิตวิทยา
Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).
การรักษาทางจิตวิทยาแบบอ่อน ถึงปานกลางโดยใช้วิธีปรึกษาจิตแพทย์หรือปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต

Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
การรักษาเฉพาะทางกับจิตแพทย์

Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
การรักษาในสามปีแรกกับสถาบันเฉพาะทางจิตวิทยาบำบัด
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Fysiotherapie
การทำกายภาพบำบัด
Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) voor fysiotherapie vergoed
เด็กอายุไม่เกิน18ปี รับการรักษาแบบทำกายภาพบำบัด ได้มากสุด 18 ครั้ง
Nee
ไม่
Nee
ไม่
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf
อายุเกิน 18 ปี เมื่อรับการรักษาอาการเรื้อรัง แบบกายภาพบำบัด ตั้งแต่ครั้งที่ 21 เป็นต้นไป (การนับจำนวนครั้งนับต่อการสรุปการรักษา ไม่ใช่นับครั้ง/ตอปี)
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling
การทำกายภาพบำบัดอุ้งเชิงกราน สำหรับอาการปัสสาวะเล็ด ได้ถึง 9 ครั้ง
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Logopedie
การรักษาการออกเสียง
De behandeling moet een geneeskundig doel hebben
การรักษาปัญหาการออกเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Ergotherapie
การรักษาอาชีวะบำบัด
Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar
10 ครั้ง/ ปีปฎิทิน

(เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถนะการใช้ชีวิตให้กลับมาเป็นปกติหลังการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ)
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Dieetadvies
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภค
Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar
3 ครั้ง/ปีปฎิทิน
Ja
ใช่
Nee
ไม่
Zwangerschaps- en geboortezorg
การดูแลก่อน/หลัง คลอด
Verloskundige zorg
โดยสูติแพทย์/ผดุงครรภ์
Nee
ไม่
Nee
ไม่
Kraamzorg การดูแลหลังคลอดNee
ไม่
Ja, bijdrage per uur
ใช่ (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม/ชม)
Wijkverpleging
บริการช่วยเหลือผู้ป่ายหรือคนชราที่บ้าน
Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging
การใช้บริการช่วยเหลือที่บ้านเนื่องจากอาการป่วย/ชรา/ทุพพลภาพ
Nee
ไม่
Nee
ไม่

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen.
ส่วนเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงของแพ็คเกจพื้นฐาน มีดังนี้

Behandelingen oefentherapie
Mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed
การรักษาและดูแลเพื่อฟื้นฟูปัญหาของการเจ็บสะโพก และข้อต่อเข่า จะได้รับค่ารักษากลับคืน สำหรับ แพ็คเกจพื้นฐาน 12 ครั้งแรก

Zittend ziekenvervoer voor kankerpatiënten
Kankerpatiënten die immuuntherapie ontvangen, krijgen het vervoer van en naar de behandeling vergoed.
ค่าเดินทางไป กลับ เพื่อทำคีโม สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง สามารถเบิกได้

Verzorging aan minderjarigen
Verzorging (bijvoorbeeld hulp bij wassen en medicijnen innemen) aan minderjarigen die samenhangt met de geneeskundige zorg die het kind nodig heeft, wordt altijd vergoed uit het basispakket. De zorg die minderjarigen krijgen om zelf de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) uit te voeren, blijft onder de Jeugdwet vallen. ADL-verrichtingen zijn bijvoorbeeld eten en aankleden. Lees meer over deze aanpassing in de financiering van de verzorging van kinderen thuis.

ค่าดูแลเด็กเล็ก ที่จำเป็นต้องมีการใช้จ่ายเพิ่มเมื่อป่วย สามารถเบิกได้ทั้งหมด

 

  1. มูลค่ายอดรับความเสี่ยง ปัจจุบันอยู่ที่ 385 ยูโร แต่รัฐบาลให้ทางเลือกสำหรับคนที่คิดว่า ฉันแข็งแรงพอ และต้องการเพิ่ม มูลค่ายอดรับความเสี่ยงให้สูงขึ้น ก็เลือกได้ถึง. 885 ยูโร (การเลือกมูลค่าความเสี่ยงที่สูงขึ้น ค่าเบี้ยประกันต่อเดือนก็จะลดลง)

 

  1. เลือก ชนิดของ กรมธรรม
  • NATURApolis คือแพ็คเกจมาตรฐานแบบผู้ประกันไม่ต้องจ่ายสำรองก่อน เมื่อใช้บริการกับสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับ บริษัทประกัน โดยส่วนใหญ่ค่าเบี้ยประกันจะไม่สูงกว่าที่รัฐบาลกำหนด
  • Restitutiepolis เป็นแพ็คเกจที่ผู้ประกัน สามารถเลือกใช้สถานพยาบาลใดก็ได้และสามารถเบิกได้เต็มจำนวนค่ารักษา. ค่าเบี้ยประกันในประกันแบบนี้จะค่อนข้างสูง
  • Collectievepolis เป็นการทำประกันร่วมพร้อมกันกับกลุ่มคนจำนวนวมาก เช่นทำประกันผ่าน ที่ทำงาน หรือ มหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยประกันแบบนี้จะค่อนข้างต่ำ

 

  1. เปรียบเทียบบริษัทประกัน (ราคาเบี้ย+สิ่งที่ได้) ตั้งแต่เดือน พย. บริษัทประกัน จะทำรายละเอียดของกรมธรรม ของปีถัดไป(ตามที่รัฐบาลกำหนด) ออกมาเสนอขาย เราสามารถใช้ตัวช่วยในการเลือกเปรียบเทียบจากอินเตอร์เนตได้ โดยเลือกคำว่า zorgverzekering vergelijken หรือเช็คจากเวปไซท์ของบริษัทประกันนั้นๆได้โดยตรง

สำคัญ อย่าเลือกแค่ราคาเบี้ยถูกเท่านั้นเพราะหากเราป่วยประจำและใช้ สถานรักษาพยาบาลบางที่ แต่บริษัทประกันใหม่อาจไม่มีสัญญากับสถานพยาบาลนั้นก็ได้

 

การเพิ่มประกันพิเศษจากประกันพื้นฐาน Aanvullende verzekering

ส่วนเพิ่มพิเศษนี้ไม่อยู่ในข้อกำหนดของรัฐบาล ดังนั้นจะถูกกำหนดตามกลไกตลาดของ บริษัทประกันเพื่อเพิ่มความดึงดูดให้กับลูกค้าที่คิดว่า ตนจะได้ผลประโยชน์ในการขอคืน (vergoeding) จากบริษัทประกันมากขึ้น ดังนั้นผู้ที่จะเลือกเสริมการประกันแบบนี้ขอให้ คำนึงถึงข้อจำเป็นของตังเอง เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของบริษัทประกัน เนื่องจากจ่ายเพิ่มแต่ไม่เคยได้ใช้เลย เป็นต้น

การเพิ่มประกันพิเศษส่วนนี้เช่น ประกันฟันเพื่อทำเหล็กดัดฟัน หรือ เพิ่มการรักษาแบบทำกายภาพบำบัด หรือการเบิกค่าแว่นสายตา เป็นต้น

  1. วันบอกเลิกบริษัทประกันเดิม ต้องทำก่อน วันที่ 1 มกราคม ปัจจุบัน บริษัทประกันจะมีบริการบอกเลิกให้ ถ้าเราเลือกใช้บริษัทใหม่ เรียกว่า overstapservice

 

  1. รัฐบาลยังให้เวลา ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อเลือกเติมแพ็คเกจ ปกติ กรมธรรมพื้นฐาน จะคล้ายคลึงกันทุกบริษัท เพราะกำหนดมาโดยรัฐ หากเรายุ่งเหลือเกินช่วงปลายปี ยังไม่มีเวลาดูข้อแตกต่างของแพ็คเกจเสริม ซึ่งเราสามารถต่อบริษัทประกันเดิม ขอทำเฉพาะแพ็คเกจพื้นฐานไปก่อน (โดยต้องยกเลิกแพ็คเกจเสริมที่มี) โดยแพ็คเกจเสริมที่ต้องการเลือกเพิ่มสามารถทำภายหลัง และก็ไม่จำเป็นต้องทำกับบริษัทที่ทำแพ็คเกจพื้นฐานด้วย

แม้เราอยากเปลี่ยนบริษัทแต่ติดว่ากำลังอยู่กึ่งกลางการรักษาบางอย่าง ไม่ต้องห่วง สถานพยาบาลจะจัดส่งบิลค่ารักษาไปยัง บริษัทประกันเดิมเอง เช่นกันว่าค่ารักษาบางอย่างได้อนุมัติจาก บริษัทประกันเดิมแม้เราจะเปลี่ยนใหม่ เราก็จะได้ใช้สิทธินี้ต่อ

 

การเลือกประกันสุขภาพ ไม่ได้ยากอย่างที่กังวล หากเราเข้าใจหลักต่างๆที่ได้สรุปเอาไว้ให้ข้างต้น แบบนี้แล้วในปีถัดไป เราก็จะเลือกซื้อประกันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับค่าเบี้ยที่จ่ายไป ได้เฉกเช่นชาวดัทช์แล้วละคะ

 

 

เรียบเรียงโดย

โศภฤณ พินิจภูวดล

อาสาสมัครสมาคมสยาม

 

 

 

 

Leave a Reply