Stichting Sajaam

Legal Advisor

ข้อกำหนดการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ของสมาคมสยาม

ไม่ว่าจะประสบปัญหาทั้งเรื่องการขอวีซ่า เรื่องระยะเวลาการรออนุมัติวีซ่าที่นานเกินไป  การขอใบอยู่อาศัย ปัญหาหย่า แยกกัน ปัญหาเรื่องงาน นายจ้าง สัญญาจ้างไม่เป็นธรรม หรือการได้รับค่าจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้อง โดนไล่ออกแล้วไม่ได้รับเงินชดเชย  เรื่ิองการซื้อ ขายสินค้า เอกสารการเงินกับธนาคาร คำปรึกษาเบื้องต้นของเรื่องดังกล่าวที่กล่าวมานี้สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทน แต่หากปัญหานั้นๆ จำเป็นต้องมีการส่งต่อเรื่องไปยัง เจ้าหน้าที่กฎหมายเฉพาะ และจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีหลังจากให้คำปรึกษาแรก (คำปรึกษาทั้งหมดจะเป็นความลับระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอรับคำปรึกษา ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ห้าปี)   สำหรับ คนที่เกิดปัญหาและพร้อมจะเผชิญโดยตรง เช่นติดต่อ ทนาย เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ หรือหน่วยงานต่างๆ เอง ก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อสมาคมสยาม    แต่ ถ้าหากพบว่ามีปัญหาเรื่องภาษา หรือสับสนและไม่เข้าใจขั้นตอน กลุ่มอาสาสมัครก็ยินดีจะเป็นตัวกลางที่จะถ่ายทอด แปลให้ทนาย หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ต้องติดต่อ เท่าที่ทำได้ ทั้งนี้…

Nieuwe normbedragen inkomensvereiste IND per 1 juli 2013

Tabel normbedragen inkomensvereiste De bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2013. Wml = Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Meer informatie op <http://www.rijksoverheid.nl/>Rijksoverheid.nlWml-norm per maandPer maand exclusief vakantiegeldVisum kort verblijf€ 1596,02€ 1477,80Verblijf bij echtgenoot/partner  Echtparen en ongehuwd samenwonenden€ 1596,02€ 1477,80Andere proceduresEchtparen en…

Aangepast beleid legalisatie brondocumenten (uit nieuwsbrief NVVB)

Aangepast beleid legalisatie brondocumenten Geplaatst op 07-08-2013Sinds 1 april 2013 geldt een aangepast beleid ten aanzien van de legalisatie van buitenlandse brondocumenten. Hoewel dit aangepaste beleid enige tijd geleden is ingevoerd, zullen veel gemeenten pas sinds kort de eerste niet-gelegaliseerde…